LANDBRUKSTAKST

Landbrukstakst er en verdivurdering av landbrukseiendom basert på alle eiendommens bestanddeler. Driftsbygninger, kårhus, våningshus, dyrket mark, og skog teller mot eiendommens samlede verdi. Hver eiendom er forskjellig, både i bygningsmasse og kompleksitet i drift, og må derfor verdsettes med forskjellige metoder. For jord og skogbruksareal brukes bruksverdi eller avkastningsverdi, mens bygninger beregnes på nedskrevet kostnadsverdi.

Verdivurdering er nyttig for ulike formål, som eierskifte, salg og lån. Ved salg som trenger konsesjonsbehandlig eller ved opptak av lån er det konsesjonsloven og rundskriv fra Landbruks og matdepartementet, sammen med markedsverdi som styrer verdivurderingen.

LANDBRUKSTAKST

Landbrukstakst er en verdivurdering av landbrukseiendom basert på alle eiendommens bestanddeler. Driftsbygninger, kårhus, våningshus, dyrket mark, og skog teller mot eiendommens samlede verdi. Hver eiendom er forskjellig, både i bygningsmasse og kompleksitet i drift, og må derfor verdsettes med forskjellige metoder. For jord og skogbruksareal brukes bruksverdi eller avkastningsverdi, mens bygninger beregnes på kostnadsverdi.

Verdivurdering er nyttig for ulike formål, som eierskifte, salg og lån. Ved salg som trenger konsesjonsbehandlig eller ved opptak av lån er det konsesjonsloven og rundskriv fra Landbruks og matdepartementet, sammen med markedsverdi som styrer verdivurderingen.

Telefon: 482 81 394

ODEL

Når det kommer til odel fastsettes eiendommens verdi etter odelsloven.
Jord- og skogbruk, samt andre ressurser og utleieinntekter, verdsettes vanligvis etter nettoavkastning. Bygninger verdsettes i forhold til gjenanskaffelsesverdi og eventuell utleieverdi.

VERDI

Uavhengig av lover og reguleringer er landbrukstaksering sterkt knyttet til eiendommens muligheter for avkastning, bruksverdi og bostedsverdi.

TAKST

Taksten presenteres i standard skjema fra Norsk Takst med bilder og beskrivelse av de forskjellige bygninger og verdier. For å skape et så korrekt bilde av eiendommen innhentes data fra kilder som kartgrunnlag, naturbase, skogbruksplaner og grunnbok.

VÅR KOMPETANSE

Vår lange erfaring innen en rekke områder av landbruket og taksering gjør oss til en trygg samarbeidspartner når det kommer til dine behov for landbrukstakst.

Ta kontakt med oss i dag for å bestille befaring.

    Felter merket med * må fylles ut