Våre tjenester

Landbrukstakst

Landbrukstakst

Landbrukstakst er en verdivurdering av landbrukseiendom basert på alle eiendommens bestanddeler. Driftsbygninger, kårhus, våningshus, dyrket mark, og skog teller mot eiendommens samlede verdi. Hver eiendom er forskjellig, både i bygningsmasse og kompleksitet i drift, og må derfor verdsettes med forskjellige metoder. For jord og skogbruksareal brukes bruksverdi eller avkastningsverdi, mens bygninger beregnes på nedskrevet kostnadsverdi.

Verdivurdering er nyttig for ulike formål, som eierskifte, salg og lån. Ved salg som trenger konsesjonsbehandlig eller ved opptak av lån er det konsesjonsloven og rundskriv fra Landbruks og matdepartementet, sammen med markedsverdi som styrer verdivurderingen.